YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ !!!

Sayı  : 400/136                                                                                                                        31.07.2009

Konu : Yönetmelik değişiklikleri    

………………………..Müdürlüğüne              

          

            31.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de; 

            a)     Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte,

            b)     Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte,

            c)      Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte,

            d)     Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte,

             e)     Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 

            ve özürlülere ilişkin başkaca Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler yayımlanmıştır.  

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım.

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

Ekler : İlgi (a), (b), (c), (d), (e)

           Yönetmelik değişiklikleri

 

 

 

 

31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27305

 Millî Eğitim Bakanlığından: 

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

              MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “Bu rapor özel, özel eğitim kurumlarından destek eğitim hizmeti alan öğrenciler için süresi bitiminde yenilenebilir. Raporda önerilen destek eğitim süresi en fazla iki yıldır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu”

             “ç) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(5) Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu süresi sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmenden”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) Eğitim ve uygulama okulları ile otistik çocuklar eğitim merkezlerinde grup eğitimine uyum sağlayamayan ve bire bir eğitim alması gereken öğrenciler ile zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrencilerin eğitimini haftada toplam 10 saatten az olmamak üzere planlamak.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “(2) Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında;

             a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı,

             b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen,

              c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,

             ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,

             d) Bireyin velisi,

              e) Varsa, bir çocuk gelişimi ve eğitimcisinden

             oluşur.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “g) Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki (Ek-1) de yer alan “Millî Eğitim Müdürü” ibaresi “RAM Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

             a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Millî Eğitim Bakanı birlikte,

             b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27305

  Millî Eğitim Bakanlığından: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARIYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK

           MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(2) İstenen belgeler, kurum yetkilisince Genel Müdürlüğe gönderilir. Şartları taşıyanlara ön izin belgesi düzenlenir. Ancak, yabancı uyruklu eğitim personeline ait diploma veya diploma yerine geçen belge, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.”

           “(3) Yükseköğretim Kurulundan olumsuz cevap alınması hâlinde sözleşme ve çalışma izninin iptali için durum kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.”

          MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “Özlük dosyası

          MADDE 47 – (1) Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personelinin özlük dosyası il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir ildeki özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personelinin özlük dosyası, önceki görev yaptığı il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden istenir. Kurum müdürünce sicil kaydına esas olmak üzere kanaat raporu düzenlenerek özlük dosyasında saklanır.”

          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27305

 Sağlık Bakanlığından:

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 – 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           “b) Merkez olarak açılacak sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin örneği,”

           MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

 

 

 

31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27305

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMİ KURUM VEKURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

              MADDE 1 – 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             “c) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,”

             “ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             “c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

              MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

             “d) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,” 

            “e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             “b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması hâlinde, merkezin hizmete açılması il müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi ve müdür belgesi düzenlenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              “ç) Tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması hâlinde, merkezin yeni adresine nakline ilişkin olarak il müdürlüğü onayı alınır. İl müdürlüğü tarafından yeniden açılış izin belgesi düzenlenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) Merkezde bakıma muhtaç özürlü bireyin sağlık durumu ve merkezde kalış süreleri dikkate alınarak, yatılı merkezlerde asgari üç öğün, gündüzlü merkezlerde asgari bir öğün beslenme ihtiyacı karşılanır. Bakıma muhtaç özürlü bireye verilen yemek numuneleri yirmi dört saat muhafaza edilir. Yemek listelerinin bir örneği her türlü denetimde gösterilmek üzere dosyasında muhafaza edilir.”

              MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 46 – (1) Her ayın ikinci haftasında bakıma muhtaç özürlü listesinin, personel listesinin, aylık SSK prim bildirgesinin bir örneği il müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen merkeze, bu Yönetmeliğin 50 nci ve 51 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.”

              MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Merkezde bakıma muhtaç özürlülere yönelik hizmetlerin denetimi Genel Müdürlük denetim elemanları veya il müdürlüğü tarafından yapılır.”

              “a) Merkez il müdürlüklerince yılda bir kez veya gerek duyulduğu zaman denetlenir. Denetleme sonucu tespit edilen hususlar il müdürlüğünce denetleme defterine yazılır. Denetleme esnasında defterin yazılmaması durumunda il müdürlüğü tarafından denetleme raporu gönderilir.”

              MADDE 9 – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

31 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27305
 
 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESPİTİ VE BAKIM HİZMETİESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

            MADDE 1 – 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

          “a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

           MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile oniki ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “a) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, tabip, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru unvanına sahip kişiler arasından farklı mesleki unvanlara sahip en az üç kişiden il müdürlüğü onayıyla oluşturulur. Personelin farklı kurum ve kuruluşlardan heyette görevlendirilmesi durumunda, onay valilikten alınır.”

           “(12) Bakım hizmetinin bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından verilmesi hâlinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinde görevli bir veya bu heyette görevlendirilebilecek başka personel, yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğu zaman bakım hizmetini verecek kişiye, bakım hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar dâhilinde rehberlik eder ve bakım hizmetinin bireysel bakım planı doğrultusunda verilip verilmediğini inceler, bakmakla yükümlü olduğu birey sayısında değişiklik olup olmadığını gözlemler ve gelirlerinde değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi alır. Tespitlerine, gözlemlerine ve aldığı bilgilere ilişkin rapor hazırlayarak il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü rapora göre işlem yapar.”

          “(13) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, merkezlerde verilen hizmetin uygunluğu konusunda yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyulduğu zaman inceleme yapar, inceleme raporu hazırlar ve karar için il müdürlüğüne sunar.”

           MADDE 3 – Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan