YASA TASARISI

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:32

 

30.04.1992 Tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek–3. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun tasarısı TBMM genel kurulundan derneğimiz görüşleri doğrultusunda geçmiştir.

Konu ile ilgili başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere, tüm üyelerimize ve  emeği geçen herkese  teşekkürlerimizi iletiyoruz.

                                                                               YASA TASARISI TAM METNİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

 MADDE 6 – 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

“EK MADDE 3- Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 08.02.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarı (tutarı), Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle bakanlıkça hazırlanacak ve bu kanunun yayınını izleyen altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

 

bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan bursa escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan kocaeli escort bayan atasehir escort bayanlar istanbul escort