Sayı  : 400/139                                                                                                                        03.09.2009 

Konu : Toplantı                                                                        

Sayın Üyemiz

              Derneğimizce 2 Eylül 2009 Çarşamba günü Sayın Bakanımızın da katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

             Bu toplantıda, sorunlarımız dile getirilmiş olup, derneğimiz adına yapılan konuşma ile Sayın Bakan ve diğer yetkililere sunulan  “sorun ve çözüm önerileri” raporu  ekte sunulmuştur. 

            Bilgilerinizi rica eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                            

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

 Mustafa Metin TAŞ Konuşma Metni: 

 Sayın Bakanım,

          Özel eğitime hizmet veren Bakanlığımızın değerli yöneticileri ve bu alanda faaliyet gösteren sevgili kurum sahibi arkadaşlarım.

          Bu birlikteliğimizin sağlanmasındaki katkıları dolayısıyla Sayın Bakanıma teşekkürlerimi sunarım.

          Öncelikle ifade etmek isterim ki, yaptığımız görev gönül işidir. Bu işe menfaat v.b amaçlarla yaklaşanların ne bu dünyada ne öteki dünyada rahat olabileceklerine inanmıyorum. Bu konuda elinden bir şeyler gelenlerin bunu yapmamaları, ya da yardımcı olmamanın vebali olduğuna inanmaktayız. Bu inançla Sayın Bakanlarımıza ya da diğer yetkili ve görevlilere dertlerimizi anlatmanın, çözüm yolları bulmanın, gerekirse buldurtmanın gayreti içinde olduk, bu günden sonra da olacağız.

          Öyle inanıyoruz ki ilgili Genel Müdürlüklerimiz ve de Sayın Müsteşarımızca mevcut sorunlarımız bilinmektedir. Kendilerine yazılı veya sözlü olarak bu konular anlatılmıştır. Burada şu anda sorunlarımızı içeren bir dosya ayrıca takdim edilecektir. Ben çok acil olarak ele alınması gereken hususlar üzerinde durmak istiyorum.

           Bunlar sırasıyla, personel eksikliği, Rehberlik Araştırma Merkezlerinin işleyişi, Sağlık Raporları, Kurumlarımızın eğitim ücretinde düzenleme yapılması, kurumlarımızda yapılan inceleme-soruşturma ve kurum  alacaklarına el konulması olarak ele almak istiyorum.

            Personel sorunumuz nedir, nasıl çözülebilir?

          Kurumlarımızda özel eğitim öğretmenleri ve fizyoterapistler zorunlu personel olarak istihdam edilmektedir. Yapılan son düzenleme ile de bireysel eğitim süresi 01.01.2010 dan geçerli olarak 6 saatten 8 saate çıkarılmıştır. Bu durum fiziki durum açısından yeni bir maliyet getirmekle (bireysel eğitim odalarının artırılması) birlikte yaklaşık 220.000 öğrencide 440.000 saat/seans ek maliyet getirmektedir. Bu da her öğretmenin haftada 40 saat ders yapamayacağı göz önüne alındığında (Sağlık-program uyumsuzluğu-v.b) yaklaşık 4000 yeni öğretmen ihtiyacı demektir. Açıkça söylüyorum, Bu haliyle  1 Ocak 2010 da derslerin bir kısmı için yeterli öğretmen sağlanamayacak engelli öğrenciler eğitim alamayacak, büyük bir sorun yaşanacaktır. Her ne kadar çözümler aranmış üniversitelerde ek programlar açılmış ise de kayıtlı öğrenci sayısı 500 ün altında olup, bunlar bile 2010 un ortalarında mezun olabileceklerdir.

          Yapılması gereken, öncelikle son değişiklikle hak kaybına uğrayan öğretmenler başta olmak üzere, sınıf öğretmenlerini de kapsayacak özel eğitim kursu açılmasının sağlanmasıdır. Bu konularda  önerilerimiz vardır. Ancak makam talimatları fazlasıyla önem arz etmektedir.

          İkinci önemli husus ise, rehberlik araştırma merkezleri değerlendirme kurullarının çalışma yöntemidir. İşin özü de şudur. engelli birey RAM a gider, örneğin özürlülük oranı, zeka seviyesi birebir aynı iki öğrenciden birinin destek eğitimi alması uygun görülür, diğeri red edilir. Birine on gün içinde tanı konur diğerine 3 ay – 6 ay sonrasına randevu verilir. Ayrıca Programlar bireysel + grup eğitimini önermesine rağmen, RAM larda dikkate alınmaması da ayrı bir sorundur. Ayrıca Sayın Genel Müdürlerimizin bildiği üzere sağlık raporu çilesine de çare bulunmalıdır.

           Üçüncü önemli husus ise verilen eğitimin ücretinin alınamamasıdır. Şu anda bireysel eğitimi için KDV hariç 304 TL (6 saat için), Grup eğitimi için 87 (4 saat) ödenmektedir. Bu ücretlerin yetersiz olduğu herkesçe kabullenilmektedir. 01.01.2010 tarihinde bireysel eğitim 6 saatten 8 saate çıkarıldığında personel ihtiyacı %33 oranında arttığı gibi aynı oranda da gideri ayrıca artacaktır. Bu nedenle Bakanlığımızca bu yönde gereğinin yapılacağını umuyor ve bekliyoruz. Eğer makul bir artış sağlanmazsa  kurumlar kapanma sürecine girecektir.           Dördüncü önemli hususta: Özel Özel Eğitim Okullarının desteklenmesidir. Şu anda yaklaşık özel özel eğitim okullarına 3900 öğrenci devam etmektedir bu öğrencilerin eğitim gideri karşılanmamakta, hak olduğuna inandığımız servis ve yemek ücreti gibi konularda bile desteklenmemektedir. Bu hususa da acil bir çözüm bulunması gerektiği düşünülmektedir.

            Beşinci önemli husus kurumlarımızda yürütülen inceleme-soruşturmalar ve kurumların alacaklarına el konulmasıdır.

          İşin özü şudur. Bakanlığımızca Rehber Öğretmenlerin derslere girebileceği, okula giden öğrencilere grup eğitimi verilebileceği gibi talimatlar yayımlanmış, Aday öğretmenlere hazırlanan valilik çalışma izni onayında ders/seans görevleri verilebileceği belirtilmiş, sınır zeka v.b RAM destek eğitimi önermiş bu talimatları uygulayan kurumlarımıza  uygulamalar nedeniyle hem soruşturma açılmış, hem de alacaklarına el konulmuştur.

           Bu konularda yargıya başvuran tüm üyelerimiz davalarını kazanmışlardır. Ancak; Uygulamalar devam etmekte çok farklı uygulamalarda yapılagelmektedir.

          Talebimiz, bu haksız uygulamaların durdurulması, verilen cezaların kaldırılmasıdır. Bizden ayrıntılı bilgi istenirse vermeye de hazırız. Bu arada şunu açıkça ifade edelim ki haksız uygulama yapanların sahibi de değiliz. Kıymetli zamanlarınızı almamak adına yukarıda arz ettiğimiz üzere diğer konulardaki sorunlarımız dosya halinde makamlarınıza sunulacaktır.

          Biriken sorunlarımız bizleri bitirme noktasına getirmiştir. Bu aşamada engellilerin sorunlarını bilen Sayın Bakanımız göreve gelmiştir. Kendilerine hayırlı olsun derken, desteklerine inanıyor, katkıları olacak tüm yetkililere ve değerli arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum

          Arz ederim. 02.09.2009                                                İmza

                       

                      SUNULAN RAPOR                              

 Özel Özel Eğitim Kurumlarında Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri

1. PERSONEL İHTİYACI YÖNÜNDEN 

        Kurumlarımızın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.  Bu yönde daha önce Talim Terbiye Kurulunca “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği” sertifika programları açılmıştır. (12.05.2006 gün ve 133 sayılı)  Talebimiz; benzer programların açılmasıdır. 

2. REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ YÖNÜNDEN 

         a) Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alınacak öğrencirandevuları sistematik hale getirilmelidir. (Yenilenecek raporlarda daha önce alınmış rapor tarihleri esas alınmalıdır.) 

         b) İlk müracaatlarda 15 (onbeş)  gün içinde değerlendirme kurul raporunun veliye teslimi sağlanmalıdır. 

         c) Destek eğitimine ihtiyaç duyacak bireyin belirlenmesinde hangi kriterlerin esas alınacağı  belirlenmelidir. 

          d) RAM raporları önerilen Modül-Modüller süresince geçerli sayılmalıdır. 

          e) Programların gereği olarak özürlü bireye, bireysel + Grup eğitimi önerisinde bulunulmalıdır. 

3. SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ OLARAK 

         a) Hastanelere başvuran engelli bireylerden bazılarına çok uzun süre ile randevu verilmektedir. (2-3 hafta ya da 6 ay sonrası gibi.) Bu soruna çözüm bulunmalıdır. 

          b) Sağlık raporunun bir modül için süreli de olsa bir kez alınması yeterli sayılmalıdır. 

4. YÖNETMELİK VE GENELGELERİN UYGULANMASINA YÖNELİK OLARAK; 

           a) Ders saatlerinin saat başı uygulanmasına, servis hizmetleri gibi  pratikte yaşanan  zorluklar da göz önüne alınarak son verilmelidir.  

            b) Destek eğitiminin sadece destek eğitim odasındauygulanabileceği talimatı “Uygun ortamda yapılabileceği” şeklinde değiştirilmelidir. 

            c) Öğrenciye birden fazla modül önerilmişse velinin isteğinin dikkate alınması sağlanmalıdır.            

           d) Kurslar Yönetmeliğinde yer alan “Telafi Eğitimi” uygulamasına işlerlik kazandırılmalıdır.            

           e) Aylık çalışma takvimi önceden verildiğinde uygulanmasında sorunlar yaşandığından yeniden düzenlenmelidir.            

             f) Ders saatlerinin aylık ve haftalık dengeli dağılımı, pratikte uygulanabilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. (2 saat bireysel eğitim verildiğinde aynı gün içinde grup eğitiminin de verilebilmesi sağlanmalıdır.) 

5. EĞİTİM GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN OLARAK; 

            a) Verilen eğitim bedelinin alınma süresinin kısaltılması: (Şu anda Temmuz 2009 ayının ödenmesi yapılmamıştır) 

             b) İl/İlçelere gönderilen eğitim bedelleri ödemelerinin geçikmeden yaptırılması (Ödenek gitmesine rağmen 10-15 gün ödeme yapılmıyor) 

6. EĞİTİM ÜCRETi  MAKUL BİR DÜZEYE GETİRİLMELİDİR 

             a) Şu anda bireysel eğitim bedeli KDV hariç 304 TL, grup eğitim bedeli 87 TL dir. Ekli tablodan da anlaşılacağı üzere 2005 yılında 329 TL olan ücret, ders saati sayısı arttırılmasına rağmen (Bireysel + Grup eğitimi 7 saatten 10 saate çıkarılmıştır) makul sayılabilecek bir artış yapılmamıştır. 2009 yılında da ders saati artışı %33 oranında gerçekleşmiştir. (6 saatlik bireysel eğitim 8 saate çıkarılmıştır.) Bu artışın bedeli + refah payı hesap edilerek 2010 yılı ücretleri belirlenmelidir. 

             b) Özel öğretim kurumları arasında vergi istisnasından yararlandırılmayan sadece rehabilitasyon merkezleridir. Bu ayrıcalığın kaldırılması,  kurumlarımızın vergi istisnası kapsamına alınması sağlanmalıdır.            

            c) Kurumlarda çalışan personelin Sosyal Güvenlik Pirimlerinde indirim yapılmalıdır. 

7. İNCELEME VE SORUŞTURMALAR HAKKINDA 

            a) Bakanlığımızın talimatlarını uygulayan kurumlarımızın yöneticilerine soruşturma açılmakta, alacaklarına el konulmaktadır. Örneğin; Rehber Öğretmen derse girebilir diye ilgili Genel Müdürün resmi yazısı (Bakan adına) olmasına rağmen, uygulayan müdüre soruşturma açılıp ceza verilmekte, verilen eğitim hizmeti karşılığı alacağa ise el konulmaktadır. (Bazı kurumlarımıza Bakanlığımızın farklı görüşleri nedeniyle hiçbir işlem yapılmamaktadır.)  Bu ve benzer uygulamalar durdurulmalı, verilen cezalar kaldırılmalıdır. 

              b) Fazla ödemeden kaynaklanan kamu alacağının ancak yargı kararı ile geri alınabileceği, gerek 5018 Sayılı Kanun gerekse Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin Yönetmelik hükmü olmasına rağmen, kurumların alacaklarına el konulmakta, tüm bu uygulamalar yargı kararı ile bozulmakta ise de, aynı uygulamaya devam edilmektedir. İllerin uyarılarak bu uygulamalara son verilmesi sağlanmalıdır. 

              Yukarıda arz ettiğimiz sorunlarımızın çözümü yönünde gereğinin yapılacağını umar, saygılarımı sunarım. 02.02.2009

                                                                                                                                   

                                                                                 

 

                                                                                                Mustafa Metin TAŞ

                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                      Dernek Genel Başkanı

Eki: Ücret artış tablosu

2005 – 2009 ARASI EĞİTİM BEDELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

YIL  VERİLEN EĞİTİM  YAPILAN ÖDEME(YTL)  YAPILMASI GEREKEN ÖDEME MİKTARI (Eğitim Süresi Artışından)  ENFLASYON ARTIŞ ORANI  OLMASI GEREKEN(YTL)
  BİREYSEL GRUP        
2005 5 2 329.40 8.18
2006 6 4 388.40 329.40 x 10 / 7 = 470 9.58 470 + 38 = 508
2007 6 4 388.40 8.78 508 + 48 = 556
2008 6 4 406.08 9.57 556 + 48 = 604
2009 6 4 422.28 ? 604 + 57 = 661
             

NOT:  1- Bu hesaplamada iyileştirme düşünülmemiştir.           

          2- 2005 yılı değerleri esas alındığında 2009 yılı için asgari eğitim bedeli 661 YTL olmalıdır.

                                                                                                                        MUSTAFA METİN TAŞ