ÖNEMLİ DUYURU !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

 

Sayı :400/203                                                                                              15.04.2010

Konu : Rapor bedeli                                                            

 

                                                              Sayın                                                                   

                                                                                                    Üyemiz  

 

 

İLGİ:     25.03.2010 gün ve 27532 sayılı Resmi Gazete’de(Mükerrer) 

             yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği;

 

             İlgi Tebliğin Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlama Yöntemleri ve Ödeme Kurallarını düzenleyen 4.2 nci maddesinin 14 nci bendinde  Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-8 Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez.” denilmektedir. 

            Bu hüküm bir takım tereddütlere yol açmış, destek eğitim alabilmek için talep edilen özürlü sağlık kurulu raporlarından da bazı hastanelerce rapor bedeli alınmaya başlanmıştır. 

            Tebliğ, tedavi amaçlı raporların işlem bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı hüküm altına aldığına göre, eğitim amaçlı raporlardan da işlem bedeli alınmaması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü, eğitim de bir manada, tedavi etmek,  topluma kazandırmaktır.

             Yukarıda açıkladığımız uygulamanın belirttiğimiz nedenlerden dolayı yeniden gözden geçirilmesi/düzeltilmesinin sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik kurumu Başkanlığına başvurulmuştur. (Başvuru yazısı ekte sunulmuştur.)  

             Ayrıca, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden de katkı vermeleri talep edilmiştir. Bu çerçevede siyasi partilerin ilgilileri de bilgilendirilmiştir.

             Siz değerli üyelerimizce, bu konuda verilebilecek destekte yazımız ve ekinin yönlendirici olabileceği düşünülmektedir. 

              En derin sevgi ve saygılarımı sunarım. 

                                                                                                           

                                                                                                    Mustafa AKDEMİR

                                                                                                    Genel Başkan 

 

 

                                                                                                 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan