GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA !!!

 

Sayı  : 400/185                                                                                                                       30.09.2009

Konu : Sorunlar    

Sayın Üyemiz   

İLGİ : 03.09.2009 günlü duyuru;

              Uzun süredir üzerinde yoğunlaştığımız konular 02.09.2009 günü Sayın Bakanımızın bizzat Başkanlık yaptığı toplantıda gündeme getirilmiş, çözümü yönünde talimatları olduğu siz değerli arkadaşlarımıza 03.09.2009 tarihinde duyurulmuştur.

             Belirlenen sorunlarımızın çözümü yönünde beklentilerimiz henüz karşılanmamışken, iki hafta içinde 15.000 Okul Öncesi Öğretmeni ataması yapılarak kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı artık karşılanamaz noktaya geldiği realitesi yaşanmaktadır.

             İlgi duyuruda belirtilen hususların yanında, öğretmen atamalarının  getirdiği yaşanan  sorunları ve bu sorunlara yönelik olarak yapılan görüşmeleri bilgilerinize sunmakta yarar görülmektedir. 

1.      Kurumlarımızın personel ihtiyacı, bu ihtiyacın karşılanması yönünde yapılan çalışmalar; 

a) 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak bireysel eğitim süreleri 6 saatten 8 saate çıkarılarak sadece personel ihtiyacı %33 oranında artmıştır. Üniversitelerle imzalanan protokol gereği yaklaşık bir yıl sonra sisteme girecek bu programdan mezun olacak öğretmenlerden bu aşamada yararlanılması mümkün değildir.

             Bu nedenle daha önce defalarca gerçekleştirilmiş olan Zihinsel Engelliler sertifika programının tekrar açılmasına gayret edilmektedir. Bu yönde derneğimizin de dahil olduğu kurs programı hazırlanmıştır. (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce)

             Bu kurs programının acilen uygulanması yönünde taleplerimiz 29.09.2009 günü sayın müsteşarla yapılan toplantıda gündeme getirilmiş, sonuçlandırılması beklenmektedir.

             b) 23.09.2009 tarihinde 10.000 Okul Öncesi Öğretmeni atamasının yapılacağı, bu atamaların 25.09.2009 günü gerçekleştirileceği Bakanlığınızca ilan edilmiştir.

             02.09.2009 tarihinde Sayın Bakanımızla yapılan toplantıda özellikle üzerinde durulan bir konu olmasına ve Sayın Bakanımızın da “bu hususları dikkate alalım” talimatlarına rağmen (konuşma metni eklidir) (Ek-1), 23.09.2009 tarihli duyuruda  kurumlarımızda çalışanlara yönelik bir tedbir getirilmediği görülmüştür. 

             Bu nedenle Yönetim Kurulumuzca konu değerlendirilmiş, aynı gün Bakanlığımıza yazılı olarak durum iletilmiş kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı karşılanıncaya kadar atamaları yapılan öğretmenlerin görevlerinden ayrılmalarını önleyecek tedbirler alınması istenmiştir. (Ek-2) 

             İlgili Genel Müdürlüklerce konunun çözümünde bir duraksama hissedilince, konu Müsteşarlık Makamına intikal ettirilmiştir. (29.09.2009 günü)  

          Sayın Müsteşarımız konuyu süratle değerlendireceğini beyan etmiş olup, çözüm beklenmektedir. 

             Kurslar Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 gün ve 55270 sayılı yazıları gereği, anılan öğretmenlerden kurumlarımızda bulunmaması halinde, 01.01.2009 öncesi programların eğitim giderlerinin ödenmesinde sorun yaşanacağı görülmektedir. 

             Bu konunun çözümü yönünde de ilgili Genel Müdürlükle görüşülmüş, anılan öğretmenlerin zorunlu personel olarak algılanıp ödemelerde sorun yaşanmasının önüne geçilmesi talep edilmiştir. 

             Bu konunun çözümüne olumlu yaklaşımlar görülmüş ise de, kurumlarımızca dikkatli olmasında yarar görülmektedir.  

              Ayrıca; atanan öğretmenlerin 25.09.2009 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görevlerine başlamaları gerektiği, bu nedenle 09.10.2009 tarihine kadar kurumlarımızda çalışabilecekleri Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde teyit edilmiştir. Bu süre içinde de yukarıda arz ettiğimiz görüşmelerin sonucunun alınacağı düşünülmektedir. 

2. Rehberlik Araştırma Merkezlerince öğrencilere tanı koyma, rapor sürelerinin belirlenmesi gibi hususlardaki gayretlerimiz bu güne kadar sonuçlanmamış, gecikmeler artarak devam etmiştir. 

             Konu yeniden gündeme getirilmiş ilgililerce çok kısa süre içinde, bu konuda bir tebliğ yayınlanacağı ifade edilmiştir. (Bu hafta sonuna kadar) 

3.      Yönetmelik ve Genelgelerin uygulanmasında yaşanan sorunlara yönelik olarak 02.09.2009 günü Sayın Bakanla yapılan toplantıda gündeme getirilen hususların çözümü yönünde ilgili genel müdürlüklere talimatlar verilmiştir.

              Bu yönde yapılan görüşmelerde;

           Ders saatlerinin saat başı başlatılması uygulamasına son verilmesi uygun bulunmuş, valiliklere duyurulması beklenmektedir.

           Destek eğitimin sadece destek eğitim odasında uygulanabileceği talimatının “Uygun ortamda yapılabileceği” şeklinde değiştirilmesi talebi uygun görüşmüştür;(Ek–3) 

           Öğrencilere birden fazla programı önerildiğinde, velinin isteğinin dikkate alınmasına yönelik olarak daha önceki talimatların geçerliliği tarafımıza ifade edilmiştir, (birden fazla program önerildiğinde, bireyin başvurduğu kurumda belirlenen programlardan olmayan programın okutulmamasına muvafakat dilekçesinin alınması).  

              Diğer hususlarda ise görüşmeler devam etmektedir. 

4.      Eğitim giderlerinin ödenmesine ilişkin olarak ise sürecin kısaltılmasında mutabık kalınmıştır. 

5. 01.01.2010 tarihinde bireysel eğitimin süresi 6 saatten 8 saate çıkarıldığında sadece bu olay personel giderinde %33 lük artışa karşılık gelmekte olduğu gerçeği üzerinde durulmaktadır.            

             Bu konuda bütçe çalışmaları başladığından ilgili birimlerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. (Ek-4/5/6)

             Yapılan bu bilgilendirmelere paralel olarak Maliye Bakanlığı nezdinde girişimler başlatılmış, ayrıca Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile görüşme talep edilmiştir.

6. Özel Özel Eğitim Okullarının Örgün eğitim bölümüne devam eden öğrencilerine yönelik taşıma ve iaşe giderlerinin ödenmesine dair  taleplerimiz yenilenmiş, yazışmaların bire bir takibi yapılmaktadır.

7. Yukarıda arz ettiğimiz hususlara ilave olarak;

           Okullarda  rehabilitasyon programlarını uygulayacak zorunlu personelin girebileceği haftalık ders saati süresinin  40 saate çıkarılması;

           Aday öğretmenlere adaylık eğitimleri süresinde müstakil ders/seans görevi verilmesi; (40 saat)

           Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde kurumlarımız lehine gerekli düzenlemelerin yapılması; (Asansör mecburiyetinin kaldırılması ve benzeri) 

Uygun bulunmuş, düzenlemelerin  yayımlanması  beklenmektedir. 

8. 3797 sayılı Kanunun Ek-3. maddesinde kurumlarımız lehine  değişiklik yapılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.  

9. Yukarıda arz ettiğimiz hususlardan siyasi iradenin desteğine ihtiyaç duyulan konular hakkında yetkililerle temaslar yapılmış, destekleri sağlanmıştır. Ayrıca 30.09.2009 günü TBMM’de siyasi parrilerin Grup Başkan Vekilleriyle görüşme gerçekleştirilmiştir. İleriki aşamalarda siz değerli üyelerimizden planlı destek istenecektir. (Bu konularda siz değerli üyelerimizin verebileceği katkıların derneğimizce bilinmesinde yarar görülmektedir.)

            Derneğimiz yönetimince, yukarıda ifade edilen konular ilgili makamlarla yüz yüze görüşülerek belirtilen aşamalara getirilmiştir. Takdir edersiniz ki bazı konular süreç almaktadır. Bu süreç içerisinde yaşadığınız/yaşadığımız sıkıntılar bizleri daha fazla gayret göstermeye  sevk etmektedir. Bundan sonra süreçlerin gelişmeleri hakkında sizlere ayrıntılı bilgi verilecektir.

            Her şeyin gönlünüzce olmasını diler, saygılar sunarım. 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

    EKLER:

  1. Konuşma metni
  2. Personel Genel Müdürlüğüne yazılan 23.09.2009 günlü yazı.
  3. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 24.09.2009 gün ve 11658 sayılı yazısı
  4. Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yazılan 11.09.2009 gün ve 400/159 sayılı yazı
  5. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yazılan 11.09.2009 gün ve 400/160 sayılı yazı
  6. Özürlüler İdaresi Başkanlığına yazılan 11.09.2009 gün ve 400/161 sayılı yazı
  7. Sayın Müsteşara sunulan rapor

 

NOT: Ekler ayrı başlık halinde web sayfamızda yayınlanmıştır.

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan