EKLER !!!

 

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
EKLER !!!

 

EKLER

 Ek-1

 

EK-2 

Sayı  : 400/167                                                                                                              23.09.2009

Konu : Atamalar                                                                

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğüne

              Kurumlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, öğretmen ihtiyacımız İş Kanunu hükümlerine göre yapılan sözleşmelerle karşılanmaktadır.

             Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı karşılanırken, kurumlarımızda belirtilen statüde çalışmakta olan personelin durumu değerlendirilmemekte, Bakanlığımızca ataması yapılan öğretmenlerin görevinden ayrılmaları sonucu, kurumlarımız ve öğrencilerimiz belli bir süre öğretmensiz kalmaktadır.

             Talebimiz; konunun makamlarınızca değerlendirilerek, kurumlarımızda çalışan personelin sözleşmesi devam ederken resmi kurumlara atanmasının önüne geçilmesi, ya da kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı karşılanıncaya kadar ataması yapılan öğretmenlerin görevlerinden ayrılmalarını önleyecek tedbirlerin geliştirilmesinden ibarettir.            

               Saygılarımla. 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

 

Ek- 3                                                                                            

                                    

Ek-4 

Sayı  : 400/159                                                                                                           11.09.2009

Konu : Özel Özel Eğitim Kurumları Ödeneği                       

T.C

MALİYE  BAKANLIĞI

(Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne) 

İLGİ:   a) 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

          b) Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin    Karşılanmasına Dair Yönetmelik

            İlgi (a) Kanunun Ek-3 maddesinde “…….. Özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır….” denilmektedir.

             İlgi (b) Yönetmeliğin 8. maddesinin d fıkrası aynı Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ile halen ayda altı saat verilen bireysel eğitim süresi sekiz ders saatine çıkarılmaktadır. Bu durum özellikle personel ihtiyacını ve maliyetini %33 oranında artırmaktadır.

             Maliye Bakanlığının “2009 YILI MERKEZİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ” ile 2009 yılında özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere, bireysel eğitim için 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirlenmiştir.

             Ekte sunulan tabloda da belirtildiği üzere 2005 yılı baz alındığında yıllar itibarıyla kurumlarımıza yapılan ödemelerde ne ders/seans sayısındaki artışlar, ne de enflasyon+refah payı dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla verilen eğitim hizmetinin karşılığı alınamamış, son dönemde yaşadığımız gibi pek çok kurum kapanmış, kapatma talepleri de devam etmektedir. Bu durum devam ettiği taktirde şu anda yaklaşık 220.000 engelliye verilen hizmet duraksamaya uğrayacak, toplumsal rahatsızlıklara yol açacaktır.            

            Talebimiz; Özellikle 01.01.2010 yılında bireysel eğitimin süresinin altı ders saatinden sekiz ders saatine çıkarılması nedeniyle personel maliyetinde doğacak olan %33 lük artışın, bunun yanı sıra ekte sunduğumuz tabloda belirtilen geçmiş yıllara yönelik hak kayıplarımızın da hazırlanmakta olan 2010 yılı bütçesinde dikkate alınmasının sağlanmasından ibarettir.

             Saygılarımla 

                                                                                                                               

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

Eki: Eğitim bedeli değerlendirme tablosu                       

Ek-5                           

 

Sayı  : 400/160                                                                                                              11.09.2009 

Konu : Özel Özel Eğitim Kurumları Ödeneği                         

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne  

İLGİ: a) 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındakiKanun

          b) Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin    Karşılanmasına Dair Yönetmelik

            İlgi (a) Kanunun Ek-3 maddesinde “…….. Özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır….” denilmektedir.

             İlgi (b) Yönetmeliğin 8. maddesinin d fıkrası aynı Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ile halen ayda altı saat verilen bireysel eğitim süresi sekiz ders saatine çıkarılmaktadır. Bu durum özellikle personel ihtiyacını ve maliyetini %33 oranında artırmaktadır.

             Maliye Bakanlığının “2009 YILI MERKEZİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ” ile 2009 yılında özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere, bireysel eğitim için 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirlenmiştir.

             Ekte sunulan tabloda da belirtildiği üzere 2005 yılı baz alındığında yıllar itibarıyla kurumlarımıza yapılan ödemelerde ne ders/seans sayısındaki artışlar, ne de enflasyon+refah payı dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla verilen eğitim hizmetinin karşılığı alınamamış, son dönemde yaşadığımız gibi pek çok kurum kapanmış, kapatma talepleri de devam etmektedir. Bu durum devam ettiği taktirde şu anda yaklaşık 220.000 engelliye verilen hizmet duraksamaya uğrayacak, toplumsal rahatsızlıklara yol açacaktır.            

             Talebimiz; 2010 yılı bütçe hazırlıkları yapılmakta olduğu bu aşamada taleplerimizin gerçekleşmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunulmasından ibarettir.

             Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                             

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

 

Ek-6 

Sayı  : 400/161                                                                                                             11.09.2009

Konu : 2010 yılı bütçe hazırlığı                       

T.C

BAŞBAKANLIK

Özürlüler İdaresi Başkanlığı   

İLGİ:   a) 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

          b) Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin    Karşılanmasına Dair Yönetmelik

             İlgi (a) Kanunun Ek-3 maddesinde “…….. Özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır….” denilmektedir.

             İlgi (b) Yönetmeliğin 8. maddesinin d fıkrası, aynı Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ile halen ayda altı saat verilen bireysel eğitim süresi sekiz ders saatine çıkarılmaktadır. Bu durum özellikle personel ihtiyacını ve maliyetini %33 oranında artırmaktadır.

             Maliye Bakanlığının “2009 YILI MERKEZİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ” ile 2009 yılında özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere, bireysel eğitim için 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirlenmiştir.

             Ekte sunulan tabloda da belirtildiği üzere, 2005 yılı baz alındığında yıllar itibarıyla kurumlarımıza yapılan ödemelerde ne ders/seans sayısındaki artışlar, ne de enflasyon+refah payı dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla verilen eğitim hizmetinin karşılığı alınamamış, son dönemde yaşadığımız gibi pek çok kurum kapanmış, kapatma talepleri de devam etmektedir. Bu durum devam ettiği taktirde şu anda yaklaşık 220.000 engelliye verilen hizmet duraksamaya uğrayacak, toplumsal rahatsızlıklara yol açacaktır.            

             Talebimiz; Özürlü bireylere verilecek her türlü destek ve eğitimin plan, program, yönetmeliklerinin hazırlanmasında birinci derecede sorumlu olan kurumunuzca yukarıda ifade ettiğimiz hususların değerlendirilmesi, engelli bireye verilecek eğitim için yeterli ödeneğe 2010 bütçesinde yer verilmesi için ilgililerin makamlarınızca da bilgilendirilmesinden ibarettir. 

            Saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                               Dernek Genel Başkanı

 

Ek-7

                         

 

                                  ÇÖZÜMLENMESİ BEKLENEN SORUNLARIMIZ 

1 – Kurumlarımızda çalışan öğretmenlerin Bakanlığımıza bağlı resmi kurumlara atamaları yapılırken kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı dikkate alınmamakta, belirtilen öğretmenler sözleşmelerine sadık kalmadan ayrılmaktadırlar. Bu durum öğretmen ihtiyacı yanında hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir.

Talebimiz; Kurumlarımızla sözleşmeleri olan öğretmenlerin sözleşmeleri sonunda görevlerinden ayrılacak şekilde tedbirlerin getirilmesinden ibarettir. Bu konuda Bakanlığımıza yazılı olarak başvurulmuştur (Ek-1 ) 

Not: 02.09.2009 günü Sayın Bakanımızın da bulunduğu toplantıda yönetim kurulu üyemiz Mustafa AKDEMİR’in bu yöndeki konuşmasına Bakanımızca katılınmış, sorunun çözüleceği ifade edilmiştir (Konuşma metni eklidir Ek – 2).  

2- 01.01.2010 tarihinde bireysel eğitimde ders saatleri %33 oranında artacaktır (6 saatten 8 saate çıkıyor). 

Talebimiz; ders saati artışı yanında öğretmen atamalarının da getireceği ihtiyaç nedeniyle özel eğitim öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına yönelik zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yetiştirilmesine yönelik Talim ve Terbiye Kurulunca daha önce hazırlanmış ve uygulanmış olan programın acilen yeniden uygulanmasıdır. 

3- Mevzuatımız gereği özel özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerin taşıma ve iaşe giderlerinin karşılanması gerekmekte ise de bu güne kadar desteklenmemiştir. Bakanlığınıza yaptığımız başvurular ya ödenek yetersizliği ileri sürülerek red edilmiş (Ek-3); ya da sonuçsuz bırakılmıştır(Ek – 4-5).

  Talebimiz; Çözümü yönünde talimatlarınızdır. 

4- 01.01.2009 öncesi destek eğitim programlarındaki zorunlu personel uygulamasının 01.01.2009 sonrası için de geçerliliğinin sağlanmaması ödemede sorun yaratacaktır. 

Talebimiz; Belirtilen sorunun çözümüne yönelik talimatlarınızın verilmesinden ibarettir. 

           5- Özel özel eğitim okullarında verilen örgün eğitimin desteklenmemesi bir noksanlık olarak değerlendirilmektedir.  

          Talebimiz; 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesinde değişiklik içeren İstanbul Milletvekili Sayın Lokman AYVA’nın vermiş olduğu ve ekte sunulan Kanun Tasarısı Taslağının (Ek-6) gündeme alınması hususunda Bakanlığınızın katkı vermesidir. 

            6- Kurumlarımızda aday öğretmenlere müstakil ders/seans görevi verilmemektedir.  

           Talebimiz; Bakanlımızın resmi eğitim kurumlarındaki aday öğretmenlere tanınan hakkın kurumlarımızda çalışan aday öğretmenlere de sağlanmasıdır.  

           Saygılarımla.

 

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort
maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan