EKLER !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
EKLER !!!

 

 

EK-1

Sayı  : 400/159                                                                                                                           11.09.2009

Konu : Özel Özel Eğitim Kurumları Ödeneği 

            

                                                                                                                                       T.C

MALİYE  BAKANLIĞI

  (Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne)

 

İLGİ: a) 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun          

         b) Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin  Karşılanmasına

              Dair   Yönetmelik

            

           İlgi (a) Kanunun Ek-3 maddesinde “…….. Özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır….” denilmektedir.      

            İlgi (b) Yönetmeliğin 8. maddesinin d fıkrası aynı Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme ile halen ayda altı saat verilen bireysel eğitim süresi sekiz ders saatine çıkarılmaktadır. Bu durum özellikle personel ihtiyacını ve maliyetini %33 oranında artırmaktadır.     

            Maliye Bakanlığının “2009 YILI MERKEZİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ” ile 2009 yılında özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere, bireysel eğitim için 304 TL, grup eğitimi için 87 TL olarak belirlenmiştir.    

            Ekte sunulan tabloda da belirtildiği üzere 2005 yılı baz alındığında yıllar itibarıyla kurumlarımıza yapılan ödemelerde ne ders/seans sayısındaki artışlar, ne de enflasyon+refah payı dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla verilen eğitim hizmetinin karşılığı alınamamış, son dönemde yaşadığımız gibi pek çok kurum kapanmış, kapatma talepleri de devam etmektedir. Bu durum devam ettiği taktirde şu anda yaklaşık 220.000 engelliye verilen hizmet duraksamaya uğrayacak, toplumsal rahatsızlıklara yol açacaktır.    

            Talebimiz; Özellikle 01.01.2010 yılında bireysel eğitimin süresinin altı ders saatinden sekiz ders saatine çıkarılması nedeniyle personel maliyetinde doğacak olan %33 lük artışın, bunun yanı sıra ekte sunduğumuz tabloda belirtilen geçmiş yıllara yönelik hak kayıplarımızın da hazırlanmakta olan 2010 yılı bütçesinde dikkate alınmasının sağlanmasından ibarettir.         

            Saygılarımla

                                                                                                                                  

                                                                                                                   Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına

Eki: Eğitim bedeli değerlendirme tablosu                                     Dernek Genel Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 EK-2

 

 

 

2005 – 2009 ARASI EĞİTİM BEDELİ DEĞERLENDİRME TABLOSU   

 YIL  VERİLEN EĞİTİM  YAPILAN ÖDEME(YTL)  YAPILMASI GEREKEN ÖDEME MİKTARI (Eğitim Süresi Artışından)  ENFLASYON ARTIŞ ORANI  OLMASI GEREKEN(YTL)
  BİREYSEL GRUP        
2005 5 2 329.40 8.18
2006 6 4 388.40 329.40 x 10 / 7 = 470 9.58 470 + 38 = 508
2007 6 4 388.40 8.78 508 + 48 = 556
2008 6 4 406.08 9.57 556 + 48 = 604
2009 6 4 422.28 ? 604 + 57 = 661
2010 8 4 X   ?  

NOT:   Bu hesaplamada iyileştirme düşünülmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                            11.09.2009    

                                                                                                                    

                                                                                                                   Mustafa  Metin TAŞ

                                                                                                                    Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                       Dernek Genel Başkanı 

  

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan