DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUKLARINDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜ EĞİTİMİ

DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUKLARINDA DUYU BÜTÜNLÜĞÜ EĞİTİMİ

Duyusal işlem bozukluklarında duyu bütünlüğü I ve II olmak üzere verilecektir. I. Kursta teorik ve değerlendirme 2. Kursta Müdahale programının planlanması ve uygulanması şeklinde yapılacaktır.

Duyusal İşlem Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü I

Duyusal İşlemlem Bozukluklarında Duyu Bütünlüğü I  duyusal işlem bozuklukları, hücresel ve davranışsal seviyede duyu bütünlüğünün incelenmesi,   Problemlerin modülasyon ve praksis boyutunda gözden geçirilmesi, standardize testler, gözlem ve anket yöntemleri, testlerin yorumlanması .

KURSUN EĞİTİM MATERYALLERİ

Örnek Değerlendirme  kitleri ve müdahale ekipmanları

KURS EĞİTMENİNİN YETERLİLİK BELGELERİ (EKLİ)

TheUse of a  CognitiveApproach in theRehabilitation of HemiplegicUpperExtremityfor OT and PT Jean- Pierre Bleton, , ( F ) 06/12 June 1994, Copenhagen

Sensory Integration ElisabethSochtingmagphilpsyhology SI instructerDanieleSchlager OTR  SC IstructerVice- president of AustrianAssociationforSensory Integration andAffiliatedwithSIGNAcademiefürErgotherapheViennaEuropean Network OccupationalTherapyHigherEducation, 06/12 June 1994, Vienna

Training Course, JtechMedicalInd., Salt Lake City, Utah, USA, 5-7 December 2000

CertifiedSensory Integration Therapist –SIPT Board CertificationLicensedPhysicalTherapist, Registered/Licensed SIPT İstanbul

Brain treecognitivetraining 10-16 ocak 2016 İngiltere

UrsulaFürstenwald; Öz Farkındalık ve Beden Farkındalığı Eğitimi “Somatik Deneyimleme”

20 – 23 Haziran 2017, Ankara

 

KURS EĞİTMENİNİN KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ TECRÜBELERİ

Lisans ve lisans üstü seviyede ders, ulusal ve uluslararası   bildiri, konferanslar, uluslarası gözlem ve çalışma deneyimi

KURS YERİ

Hacettepe Üniversitesi  SBFErgoterapi Bölümü

TOPLAM KURS SAATİ

20 saat teorik ve pratik , üç ay olgu  sunum raporlarının değerlendirilmesi

TEORİK DERS SAATİ

10 yüzyüze  10 saat online

PRATİK DERS SAATİ

10

TEORİK DERS İÇERİKLERİ

duyusalişlemleme bozuklukları, duyu bütünlüğü problemlerinin  hücresel ve davranışsal düzeyde incelenmesi, duyusal işlem bozukluklarında duyu bütünlüğü problemleri, Modülasyon ve Praksis incelemesi, standardize ölçümler, gözlem ve duyu profili anketi ile değerlendirme

PRATİK DERS İÇERİKLERİ

duyu bütünlüğü problemlerinin ölçme değerlendirilmesi ile ilgili uygulama

KURSUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

duyusal işlem bozuklukları ile ilgili bilgi edinir. duyusal işlem bozukluklarının nörolojik düzeyde belirtilerini kavrar. duyu bütünlüğü problemlerini  ayrıntılı olarak tanımlar. Ölçme v edeğerlendirme yöntemlerini uygulayabilecek beceri kazanır. İletişim için gerekli davranışlar hakkında bilgi edinir.

SINAV YERİ

HÜ SBF Ergoterapi Bölümü

SINAV ŞEKLİ

yazılı ve ödev değerlendirmesi

KURS BAŞARI BELGESİ TÜRÜ

KATILIM BELGESİ

kurs fizyoterapist ve ergoterapistlere açıktır. Başka alandan  meslek mensuplarına açık değildir.

Kurs ücreti 750 TL

İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Sayın Üyemiz;

           14 Mayıs Pazartesi Günü saat 13:00′ da Ankara Ticaret Odasında gerçekleştireceğimiz toplantıya katılımlarınızı önemle rica ederim.

                                                                                                                                           Yunus KILIÇ

                                                                                                                                            Genel Başkan

 

TÜRKİYE GENELİ İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

 

 

Sayın Üyemiz;

 

14 Mayıs 2018 Pazartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda (ATO Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 5/A Çankaya/ANKARA adresinde) yapılacak olan  ‘’Türkiye Geneli İstişare ve Değerlendirme’’ toplantısına katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                 Yunus KILIÇ

                                                                                                                                Genel Başkan

MEB MÜSTEŞARINA ZİYARET…!!!

Özel Eğitim Kurumları Derneğimizin Saygıdeğer Üyelerine;

MEB Müsteşarı Doç. Dr. Sn. Yusuf Tekin, MEB Teftiş Kurulu Başkanı Sn. Atıf Ala ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sn. Kemal Şamlıoğlu ile yeni çıkacak yönetmelikte bulunan maddeler üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yeni çıkacak yönetmeliğin taslağında teklif edilen kota uygulaması ile ilgili yapılan istişarede, sürücü kurslarının kota uygulamasının Danıştay 2. Dairesi tarafından iptal edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmeyi durdurma kararına tekrar itiraz ettiği, itirazın sonucunun beklendiği, çıkacak sonuca göre tekrar değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanımızın Özel Kalem Müdürü ziyaret edilmiştir. 25 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanımız Dr. Sn. Ahmet Demircan ile tüm yönetimin katılımıyla bir toplantı yapılacak, Türkiye genelindeki üyelerimizin rapor aşamasında yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bu bağlamda tüm illerden sağlıklı veri alınıp yaşanılan sorunların iller bazında Bakanlığa iletilebilmesi için 20 Nisan Cuma gününe kadar(ozekur.der@gmail.com) mail adresine mail göndermeleri önem arz etmektedir.

25 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’ da ise MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Celil Güngör ile tüm yönetimin katılımıyla bir toplantı yapılacak, Türkiye genelindeki üyelerimizin RAM’ lar ile yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bu bağlamda tüm illerden sağlıklı veri alınıp yaşanılan sorunların iller bazında Bakanlığa iletilebilmesi için 20 Nisan Cuma gününe kadar(ozekur.der@gmail.com) mail adresine mail göndermeleri önem arz etmektedir.

Bazı üyelerimizin sektörümüz ile ilgili yapılan tüm görüşmelerden sonra, yönetim tarafından açıklama yapılarak, alınan bilgilerin gizlenmemesi yönündeki talepleri sektörün geleceğini sıkıntıya sokmaktadır.

Bu nedenle;

Sektörümüzün geleceğini ilgilendiren diğer konular zamanı geldiğinde Siz değerli üyelerimize duyurulacaktır.

Yapılan ve yapılacak tüm çalışmaların sektörümüz için hayırlar getirmesini dileriz.

Yunus Kılıç

Genel Başkan

 

DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRESİNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI..!!

Sayın Üyemiz;

        Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. madesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan,

” Sözleşme süresi sona erenler ile farklı ünvanda/görevde/branşta, sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere, ayrılış onayı düzenlenenlere 6 ay geçmeden aynı kurumda görev verilemez.”

Maddesi hakkında, Danıştay Onbeşinci Dairesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 44. maddesinin birinci fıkrasının yürürlüğü mahkeme kararı ile durdurulmuştur.

Gelinen noktada, kurumlardan ayrılan bir personelin geri alınması için 6 ay beklemesine gerek kalmadan tekrar aynı kurumda işe başlamasına imkan doğmuştur.

Sektörümüz için hayırlı olması dileklerimizle saygılar sunarım.

 

YUNUS KILIÇ

GENEL BAŞKAN

 

AİDAT BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz;

Üye aidatlarımızı öderken, banka ve diğer ödeme kanalları kullanılırken üye ismi (kimin adına üyelik var ise) ve kurum isminin mutlaka belirtilmesi, hesaplarımızın sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için önem arz etmektedir.

Bu hususta gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

GENEL BAŞKAN

YUNUS KILIÇ

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık 153 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.