Sayı  : 400/69                                                                                                                               17.04.2009 

Konu : Bilgilendirme  

Sayın Üyemiz 

            Siz değerli üyelerimizin beklentileri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.            

           1- Malumlarınız olduğu üzere, Özürlü Bireylerin Destek Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile “Eğitim Verecek Personel” in belirlenmesine yönelik çizelge üzerinde yılbaşından bu tarafa çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede,            

          — Belirtilen Yönetmelik taslağının Talim ve Terbiye Kuruluna derneğimiz görüşleri dikkate alınmadan sunulması üzerine, yapılan girişimler olumlu sonuç vermiş, yeniden derneğimiz görüşlerinin dikkate alınması yönünde süreç yaşanmıştır. Şimdi ise yayımlanması beklenmektedir.           

          — Eğitim verecek personelin belirlenmesine yönelik Talim ve Terbiye Kurulu mütalaası ise; yukarıda ifade ettiğimiz gibi bir süreçten sonra nihayet 27.03.2009 tarihli Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısı ile yürürlüğe girmiştir.            

          2- Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerince öğrencilere randevu tarihi verilmesinde, ya da tanı yenilemelerinde verilen raporlardaki çelişkiler, çeşitli defalar ilgili genel müdürlüğe iletilmiş, çözüm yolları aranmıştır. İlgili genel müdürlüğün hem yeni program uygulamaları, hem de yayımlanması beklenen (Eğitim Giderlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik) Yönetmelik sonrası uygulamalara yönelik tebliğ yayımlanarak iletilen sorunları çözümleyebileceği beklentimiz mevcuttur. Ancak bahse konu Yönetmeliğin yayımı zamanında tamamlanmayan prosedürler gereği geciktiği / gecikeceği anlaşılmaktadır.            

           3- Uygulayıcı personelle ilgili olarak pek çok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunların bazıları ise sorun yaratılması şekline dönüşmüştür.

           Örneğin;

           a-) Bir ilimizin milli eğitim yetkilileri zorunlu personelin gireceği (2) saatin bireyin alacağı eğitimin ilk iki saati olmasında ısrar etmektedir. (Böyle bir şeyin düşünüleceği hiç kimsenin aklına gelmemiştir, gelmemelidir)  

           b-) RAM’larca öğrenciye birden fazla modül önerilmektedir. (Bir RAM 8 modül önermiştir.) Böyle bir halde uygulayıcı personel olsun, modül tercihi olsun nasıl belirlenecektir, bilinmemektedir. Bu hususlar yanında başkaca pek çok konuya açıklama getirilmesi ilgili genel müdürlükten talep edilmiştir. (Ek -1,2,3) 

           4- Bahse konu çizelge ile yıllarca kurumlarımızda çalışan personelin kazanılmış hakları ellerinden alınmış, 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni programlarda görev almaları engellenmiştir. Görüşmelerin tüm aşamalarda bu hususlara temas edilmiş, hukuksal sorunlarla karşılaşılacağı ilgililere izah edilmiş, ancak ikna edici olunamamıştır. Bu yönde kazanılmış haklarla ilgili olarak dava açılması hususu derneğimizce değerlendirilmiş, dernek tarafından bu yönde dava açılmasının muhatap sorunu yaratacağı ifade edilmesi üzerine açılacak davalara müdahil olarak katılma kararı alınmıştır.  En fazla mağdur olduğuna inandığımız psikologların dava açması hususu Psikologlar Derneği ile görüşülmüş, fikir alış verişinde bulunulmuş, görüşlerimiz hem yazılı, hem de sözlü olarak kendilerine iletilmiştir. (Dava açma aşamasında oldukları bilinmektedir.) 

           5- Bildiğiniz üzere Özürlü Sağlık Kurulu Raporları son Kanun değişikliği ile zorunlu hale gelmiş olup, RAM Müdürlükleri de Sağlık Kurulu Raporu almayan öğrenciyi değerlendirmeye almamaktadır. Hatta bazı RAM Müdürlükleri eski sağlık kurulu raporlarını geçerli saymama yönünde yeni sorunlar çıkarmaktadır. Eski raporların geçerliliğinin sağlanmasının (süre uygunsa) zorunluluk olduğu ilgili genel müdürlüğe bildirilmiş, katkı vereceği düşüncesiyle ilgili hastane başhekimliklerine talep halinde iletilmek üzere yazılar geliştirilmiştir. (Örneğin ekte sunulan yazımızdan talep edildiğinde kurumlarımızın istediği hastane başhekimliklerine yazılmakta, bu yazımızla birlikte hastane yetkililerinin ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.)(Ek–4) Yine hastanelere başvuran öğrencilerimiz için ileri tarihlere randevu verilmesi uygulaması yaygınlaşmıştır. (Ağustos 2009’a verilen randevular olup, Bakanlığa bildirilmiştir.) Bu hususta Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan yardım istenmiştir.  Ayrıca; Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile Bakanlığımız üst düzey yetkililerinin görüştürülmesine çalışılmakta olup, kısa süre önce bu konunun aciliyeti ilgili Genel Müdürlüğe yeniden bildirilmiştir. (Ek–5) 

           6- RAM müdürlükleri ile kurumlarımız arasında gerekli ve olması gereken işbirliğinin sağlanamadığı bir gerçektir. Değerlendirme kurulu raporlarının ikna edici olmaması, randevu tarihlerinin bir sisteme bağlanmaması, öğrencilerin randevu tarihlerinin verilmesinde kurumlar arasında ayırım yapılması hususları önemli bir sorun olup, halen yerinde durmaktadır. Hatta bazı RAM Müdürlüklerince raporu biten öğrenciye, 4–5 ay sonrasına gün verilmeye başlandığı, 1–2 ay sonrasına randevu verilmesinin ise normal karşılanmasının beklendiği malumlarımızdır. Bu konuda çarpıcı olabileceği düşüncesiyle bize gönderilen ileri tarihli bazı randevu fişleri ilgili genel müdürlüğe bildirilmiştir. (Ek–6) 

           7- Yönetmelik Taslağı ve eki olarak düşünülen eğitim verecek personele yönelik çizelge hakkında derneğimiz görüşleri ilgili genel müdürlüğe iletilmesinde siz değerli üyelerimizin çoğunluğunun görüşlerine itibar edilmiştir. Görüşlerimizin dikkate alınmayan bölümlerini takip etmek, gerekirse yargıya gitmek, haliyle hakkımızdır. Bu nedenle görüşme aşamalarındaki duruşumuz ilgili makamlara yazılı olarak sunulmuştur. Bu duruşumuzdan siz değerli üyelerimizin de bilgilenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.(Ek–7)  

           8- Eğitim ödeneklerinin alınmasında birtakım gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gecikmelerin esas nedeni ödemeye konu evrakın Bakanlığa geç ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda Bakanlığın tedbir alması gerektiği ilgililere iletilmekte ise de, illerden gelecek evrakın zamanında Bakanlığa gönderilmesinin sağlanmasında kurumlarımızın organize olup, bir ilin 80 ili beklettiği gerçeği ile hareket edilmesi beklenmektedir.(Bu organizasyonla ayın ilk günü tüm kurumların ödeme evrakının teslimi sağlanmalı, süresinden önce bir üst kuruma gönderilmesi takip edilmelidir)                

           Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, bahse konu Yönetmeliğin yayımının gecikmesinin sorunlarımızın çözümüne engel olmaması, belirtilen konulara acil çözüm getirilmesi gerektiği ilgililere iletilmiştir. Siz değerli üyelerimizin de bilgilenmesi amacıyla bu defaya mahsus olmak üzere Yönetmelikle ilgili görüşümüz yanında, son bir haftaya yönelik Bakanlığımız birimlerine iletilen (açıklamaya çalıştığımız taleplerimize) çoğu kez çözüm önerilerini de içerecek şekilde hazırlanmış yazıların örnekleri ekte sunulmuştur. 

           Edindiğimiz bilgiler ilgili genel müdürlüklerin bahse konu hususlarda genelge / tebliğ yayınlamak üzere çalışmakta oldukları şeklinde olup, takip edilmektedir.                        

           Bu güne kadar sonuç alınmayan girişimlerden bilgi verilmesinin yarardan çok zarar verdiği görülmüştür. Bu nedenle sizleri bazen bilgilendiremediğimizden dolayı anlayışınıza sığınıyor, birlik ve beraberliğimizin yenemeyeceği zorluk bulunmadığına inanıyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  

Mustafa Metin TAŞ

Yönetim Kurulu Adına

Dernek Genel Başkanı

                                                                                                              

 

 

 EKLER:

1- 09.04.2009 gün ve 64 sayılı “Modüllerde eğitim verecek personel” konulu yazımız

2- 13.04.2009 gün ve 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne yazılan“Destek eğitim programları” konulu yazımız


3- 13.04.2009 gün ve 66 sayılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
     yazılan “Destek eğitim programları” konulu yazımız

4- Hastane Başhekimliklerine yazılan örnek yazı

5- 20.03.2009 gün ve 58 sayılı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne yazılan “Özürlü    sağlık kurulu raporları” konulu yazımız

6- 14.04.2009 gün ve 68 sayılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne     yazılan “RAM randevu tarihleri” konulu yazımız

7- 13.03.2009 gün ve 53 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na yazılan “Destek Eğitim Programları” konulu yazımız

 

 

 

  NOT: EKLER DERNEK ÜYELERİNE E-MAİL OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR.