Acil ve Önemlidir- Tüm üyelerimize Duyuru

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
Acil ve Önemlidir- Tüm üyelerimize Duyuru

1-      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kurumlarımıza tebliğ edilen geri ödemelere itiraz dilekçesi verilmesi. (Örnek Ek:1)2-      Tebliğden itibaren 60 günü geçmeyecek şekilde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılması amacıyla idari mahkemelere başvurulması gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.  

 

Özel Özel Eğitim Kurumları

Dernek Yönetim Kurulu

   

Ek1: Milli Eğitim Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği

Ek2: Milli Eğitim Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği

Not: (Kurumlar  kendine uygun konuları örnek alarak dilekçeyi hazırlayabilirler) Dilekçeler Örnektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK1                                                                     

T.CM.E.B.       

……………………………………………….ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURUMU     

 

Sayı     : ……………………                                                                                         Tarih

Konu   : İtiraz hakkında.

    ………………….. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’ NE                                                                        ………………..

      

  

…………… tarih ve ………….. sayılı inceleme-soruşturma başlıklı yazınızı ……………. tarihinde tebliğ almış bulunmaktayım. İlgili yazınızda belirtilen hususlara itiraz etmekteyiz.

Kurumum, ruhsatına uygun programda, müfredata, Mevzuata ve Bakanlık yazılarına uygun olarak ilgili tarihlerde öğrencilerine hizmet vermiştir. Gerekli inceleme yapılmadan gönderilen ilgili yazınızı ve belirtilen ……………… TL’lik geri ödeme miktarını kabul etmiyor ve itiraz ediyorum. Yapılmak istenen tahsilatın Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                      

 

                                                                                                                     

 Adı Soyadı

 

 

 

 

EK2  

T.C.ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

Özel Çankaya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 

( Kurum Kodu :           ) 

Sayı     :                                                                                                                         24.08.2009                                    

Konu   : İtiraz.

  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

…./…./2009 Tarihli Borç Bildirim Belgesini ve tebliğ almış bulunmaktayız. Borç bildirim belgesinde belirtilen hususları kabul etmiyor ve süresinde itiraz ediyoruz

      Kurumumuz ilgili öğretmenleri çalışma izin onaylarında belirtilen süreler dâhilinde derslere sokmuştur. Kurumumuzda ki öğretmenler engelli öğrencilerimizin derslerine girerek eğitimlerini muntazaman vermiştir. Ortada bir hizmet söz konusudur ve ilgili tarihlerde kurumum hiçbir şekilde uyarılmamıştır. Kaldı ki Devletin Resmi Özel Eğitim Okullarında da aday öğretmenler atamasının yapıldığı ilk günden itibaren derslere girebilmektedir. Sonuçta kurumumuzda eğitim veren aday öğretmenler, engelli öğrencilerimize eğitim verebilme yetisine sahip ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş donanımlı öğretmenlerdir.    

     Kurumumuzda eğitim görmek isteyen çocuklar Müdürlüğünüze bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinden aldıkları raporlarla eğitim alabilmektedirler. Bunların dışında okula giden çocukların gurup eğitiminden faydalanmaları ve gurup eğitiminin bedelinin karşılanması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı 05.03.2008 tarihinde bir yazı yayınlamıştır. Bu yazıya göre inisiyatif Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine verilmiştir Kurumumuz ilgili tarihlerde okula devam eden öğrencilere RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimi hizmeti vermiştir. Yani kurumumuz hem Bakanlık yazısına hem de RAM raporlarına uygun hareket ederek eğitim hizmeti vermiştir.

      Bilindiği üzere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören engelli bireylerin ücretleri 3797 sayılı kanunun ek: 3. maddesi hükmü gereğince devlet tarafından karşılanmaktadır. Kanun bu maddesi ile engelli bireyler arasında zengin-fakir ayrımı yapmamış ve engelli olan ve RAM raporu alan her bireyin ücretinin devlet tarafından karşılanacağını hükme bağlamıştır. Anayasamızın değişmez ilkelerinden olan Sosyal Devlet Olma İlkesi gereği bu hizmet devlet tarafından karşılanmaktadır. Borç Bildirim Belgesi ile sosyal devlet olma ilkesi gereği yüklenilen hizmeti tarafımıza ücretsiz olarak yaptırmak istemektesiniz. Bunların haricinde kurumumuza bahsedilen dönemde ücretsiz okumak için hiçbir öğrenci başvurmamıştır, bilindiği üzere ücretsiz öğrenci okutma koşulu belli şartlara bağlanmıştır, bu şartlara uyan ve/veya tarafımıza başvuran hiçbir öğrenci velisi olmamıştır.

     625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 4. Maddesi: öğretim kurumları öğrenci kapasitelerinin % 2 sinden aşağıya düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler.” (5580 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2007 Mart ayına kadar)

     Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün valiliklere hitaplı 17/04/2008 tarih ve 52992 sayılı ücretsiz öğrenci/kursiyerler konulu yazısında özetle;

     “5580 sayılı kanunun 13. maddesinin 3. fıkrasında kurumların öğrenim gören öğrenci sayısının %3 ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü olduğu, Özel Öğretim Kurumlarından daha öğrenci/kursiyerin yararlanması amacıyla 23/06/1994 tarih ve 59181 sayılı Makam Onayı ile bazı öğrenci/kursiyerlerin tamamen ücretsiz okutulmasının yanı sıra ücretsiz okutulacak öğrenci/kursiyerlerin kuruma getirdiği toplam maliyetin %20,%50,%75… gibi değişik miktarlarda da uygulanmasına imkan verildiği ilgi yazılarla da valiliklere duyurulduğu ancak 5580 sayılı kanun hükmünün amacına ulaşmadığı 01/04/2008 tarihinden itibaren bu uygulamaya son verildiği bu konuya ilişkin daha önce çıkarılan onay ve yazıların yürürlükten kaldırıldığı, Özel Öğretim Kurumlarının 5580 sayılı kanun gereği ücretsiz okutmak zorunda oldukları öğrenci/kursiyerlerin 01/04/2008 tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak okutulacaklarının bildirildiği” anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kurumumuzda da 01/04/2008 tarihinden itibaren ücretsiz öğrencilerle ilgili % 3 kontenjanına uyulmuş, bu tarihten önce de ilan edilen bireysel ve grup eğitim ücretlerinden Milli Eğitim Bakanlığının ödemeleri dışında kalan miktarlar veliden alınmayıp fatura ve fatura listelerine de işlenerek ücretsiz eğitim olarak belirtilmiştir. Ayrıca kurumumuz ücretsiz öğrenci dosyasında bulunan öğrencilere fazla seans verilerek ücretsiz öğrenci kontenjanı % 3 ü çok aşan miktarlarda ücretsiz eğitim verilmiştir.

    Gerekli inceleme yapılmadan gönderilen ilgili yazınızı ve belirtilen geri ödeme miktarını kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabul edilmemesi halinde yapılmak istenen tahsilatın Kaynaktan kesinti yoluyla değil de, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri 11,12,13,14,15. maddeleri doğrultusunda (Yukarıda yazılan yönetmeliğe göre yapılacak kesinti için Bildirim Belgesinin gönderilmesinden 30 gün içinde borçlu rızaen, sulh yolu ile tahsilata yanaşmaz ise takas yolu ile tahsilat yapma yoluna gidebilmektedir ki takas suretiyle tahsilat kurumlar için mümkün bulunmamaktadır. Çünkü kurumun alacağı bir şarta bağlanmış ve henüz vadesi gelmemiştir. Dolayısıyla tahsilat ancak İcra yolu ile olabilmektedir. İcra yolu ile tahsilatın yapılabilmesi için ise idarenin Sayıştay veya Mahkeme ilamları ile borcu hüküm altına alması gerekmektedir) yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.                                                                               

      Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

  

                                                                                                                       

 

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan