AÇIKLAMA !!!

08 Haziran 2017 Perşembe, 18:31
AÇIKLAMA !!!

 

Sayı  : 400/134                                                                                                                  22.07.2009

Konu : Açıklama 

Sayın Üyemiz 

İLGİ   : a) 9 Temmuz 2009 gün ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü

                 Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin

                 Karşılanmasına Dair Yönetmelik. 

             b) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05/03/2009 gün ve 1693 sayılı mütalaası 

             c) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 26/03/2009 gün ve 2310  sayılı mütalaası 

             d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 08/07/2009 gün ve 5084 sayılı kurul

                  mütalaası            

              “Görme, ortopetik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin her yıl bütçe uygulama talimatında belirtilen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükümlerini içeren 3797 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi, 06/08/2008 gün ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla malumlarınız olduğu üzere değiştirilmiştir.

             (Bu Kanun gereği yeni) yayımlanan ilgi (a) Yönetmelik ve diğer mevzuat düzenlemeleri üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1.                  06/08/2008 gün ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 3797 sayılı Kanunun Ek-3.maddesinde yapılan bu değişiklik bilindiği üzere “……………08/02/2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin, eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin, özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri ………….. 6 ay içinde yürürlüğe konulacak Yönetmelikle belirlenir” hükümlerini ifade etmektedir.

             Bu Kanun gereği de ilgi (a) Yönetmelik hazırlanmış, gecikmeli de olsa yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik rehabilitasyon merkezleri açısından (yazıya dökülmesinde yararı olmayan) sağlıklı bir zemin oluşturmuştur. Özel özel eğitim okulları açısından ise bir şey kazandırmamış, özel özel ilköğretim programını uygulayan okullar açısından ise  haklı bir tartışma ortamı yaratmıştır. 

             Derneğimizin, özel özel eğitim okullarının bir şekilde desteklenmesi (servis ücreti ödenmesi, öğrencilere yemek verilmesi, okullardaki eğitim için devletçe ödeme yapılması) yönünde sürekli çabaları olmuştur. Yürürlükteki Yasalarda (eski)  açık hükümler bulunmadığı için devletin yetkili makamlarına mevcut düzenlemelerden okullarında yararlandırılabileceği  anlatılmaya çalışılmış ise de başarılamamıştır. Ancak, bu aşamalarda ve halen özel özel eğitim okullarının da yukarıda belirttiğimiz çerçevede (gereği yapılması kaydıyla) desteklenmesi gerektiği fikrinin Bakanlığımız yetkililerinde oluştuğu kanısına  varılmıştır.

             Derneğimizce yapılan çalışmalarda, Destek Eğitim Programlarının, İlköğretim programını uygulayan özel özel eğitim okullarının programlarıyla örtüştüğü tespit edilmiştir.  Bu tespit çerçevesinde, bu kurumlarda ayrıca destek eğitimi programı uygulanmasına gerek olmadığı, bu nedenle doğrudan desteklenmelerinin mümkün olabileceği, hatta  ilgi (a) Yönetmeliğin “destek eğitimi” tanımına görede böylesine bir uygulamanın yapılabileceği değerlendirilmektedir. Belirlediğimiz bu strateji doğrultusunda yapılan/yapılacak çalışmalardan sonuç alınamadığı takdirde dava açma yoluna gidilebileceği düşünülmektedir.

 2.                  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın ilgi (b) mütalaası, ilgi (c) mütalaa ile, ilgi (c) mütalaa ise ilgi (d) mütalaa ile değiştirilmiş, uygulayıcı personel açısından da yeni haklar sağlanmıştır.

 3.                  İlgi (a) Yönetmelik bildiğiniz üzere, Talim Terbiye Kurulu gündemine çok daha ağır hükümler içerecek şekilde gitmiş, üzerinde derneğimizin de dahil olduğu çalışmalar yapılmış,  bugünkü haline gelmiştir.

             Sonuç olarak, yeni uygulamalarda da bazı sorunlar çıkabileceğinin, zaman içerisinde çözüm yolları bulunabileceğinin dikkate alınması gerekmektedir. 

4.                  Yukarıda arz ettiğimiz üzere, kurumlarımızın gündemi, sorunları ısrarla takip edilmektedir. Bu güne kadar derneğe üye olmayan, ya da üye olduğu halde üyelik vecibelerinin hiçbirini yerine getirmeyen (Aidatlarını ödemeyen, toplantılara katılmayan) bazı arkadaşlarımızca yapılan haksız eleştirilere, siz değerli arkadaşlarımızın verdiği anlamlı cevaplar yanında, olağan kongre sonrası yeni üyelik başvurularındaki artış bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.

5.                  Daha öncede duyurduğumuz üzere, aidat borcu olan üyelerimizin bu borçlarını kapatmaları derneğimizin faaliyetleri açısından da önem arz etmektedir. Yasal sürecin başlatılması zorunluluğu nedeniyle, bu süreç başladığında avukat, icra v.b masraflarının da eklenmesiyle ödenecek miktarının çok üstünde bir giderle daha karşılanacağı dikkate alınarak, değerli üyelerimizin icra takibi başlamadan aidat borçlarının ödenmesi, bu amaçla derneğimizle acil irtibat kurulması beklenmektedir. 

6.                  Haziran 2009 ayı ödenek taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmesinin son günü 22/07/2009 olup (bugün) , takip edilmesi gerekmektedir.   

7.                  Şu anda kurumlarımızda yaşanan sorunların başında, sağlık raporu alınmasında ve RAM larca engelli bireylere verilen raporlarda yaşanan gecikmeler gelmektedir.

             Bu konularda, bazı illerde kurumlarımız güç birliği yaparak, Valilik, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan ilişkilerle sorunları aşmışlardır. Tamamen mevzuat ya da talimatla konuların çözülmesi beklenmeden bu yönde girişimlerde bulunulmasında yarar görülmektedir.

             Derneğimizce, RAM raporlarının  iki yıllık süre için geçerli olması yanında, bir defaya mahsus sağlık raporlarında kolaylık sağlayıcı tedbirler getirilmesi, ilgili makamlardan talep edilmiş olup takip edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı nezdinde de girişimlerde bulunulmuştur. 

           Yine, büyük bir sorun olan personel yetersizliğinin aşılmasına yönelik olarak kurs açılabilmesi için çalışmalar yapılmış/yapılmaktadır. 

            Bilgilerinizi rica eder, birlikteliğe en çok ihtiyacımız olan bir noktada bulunduğumuzun bilincinde olarak her şeyin gönlünüzce olmasını diler, saygılar sunarım.  

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 Mustafa Metin TAŞ

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                              Dernek Genel Başkanı

 

 

maltepe escort
bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan meyve siparişi istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bingöl escort bayan