MEB ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI 

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “özel öğretim kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ü) bendinde yer alan “Çeşitli kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “mesleki yeterlilik kursu” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“y) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

z) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si” ibaresi “öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri kurulu” ibaresi “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(Belgede” ibaresinden sonra gelen “her” ibaresi “muvafakat veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s) bendinde yer alan “dair belge veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “atanabileceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)”

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “görülen okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3/A)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine (EK-2/B)” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.”

“Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.”

“(5) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(4) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.”

“Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.”

“Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde geçen “, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte,”

“d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve  aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı,”

“(9) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurucu veya kurucu” ibaresi “kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) İş sözleşmesi.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.

ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

b) En az ilkokul  mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine  aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

“(10) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12” ibaresi “6”  şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “özel öğretim kurslarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “hizmetiçi eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelen “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “öğrenim vizesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pasaport” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilir.”

“Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.”

“(13) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “tespit edilerek” ibaresi “Türk Lirası olarak tespit edilir,” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı “Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en fazla üç ay süre verilir. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti hâlinde yeni yasal işlem yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Bu madde kapsamında eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenir. Söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın tespiti hâlinde onuncu fıkra hükmü uygulanmak üzere Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca özel öğretim kurumları reklamlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin resimleri, öğrenim çağlarına yönelik modellenmiş resimler kullanılamaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “özel öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğretim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. İki yıl içinde yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik EK-15’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde, bilim grubu sayısında artış olmaması kaydıyla bilim grubunda ve programlarında değişiklik yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 17 – (1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri  15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2/B eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan kişisel gelişim kursları kategorisinin “Açıköğretim Öğrencileri İçin Kurs Grubu”na ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı formun yetenek kursları kategorisinde yer alan “Dans ve Bale Kursu Grubu” satırının altına aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS KILIÇ’TAN BASIN AÇIKLAMASI

 

GENEL BAŞKANIMIZ YUNUS KILIÇ BEY’İN AÇIKLAMALARI ;
 
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİMİZİN SAYGIDEĞER İL TEMSİLCİLERİ VE ÇOK KIYMETLİ ÜYELERİMİZ;
MALÜMLARINIZ OLDUĞU ÜZERE;
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ OLARAK DÜZENLEDİĞİMİZ İFTAR PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE,,ESKİŞEHİR BURSA VE İZMİR’DE,SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN KATILIMIYLA,DERNEĞİMİZİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI PAYLAŞMANIN YANINDA,SEKTÖRÜMÜZÜN GELECEĞİ İLE İLGİLİ İSTİŞARE ETME FIRSATI BULDUK.
AYNI ZAMANDA TÜM İLLERDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZ VE ÇOK DEĞERLİ ÜYELERİMİZ TARAFINDAN,İÇTEN VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANDIK.
DERNEĞİMİZİN YENİ İCRA ETTİĞİ GENEL KURULU İLE BİRLİKTE YENİ OLUŞAN YÖNETİMİNİN ÇOK DEĞERLİ KATKILARI VE SİZ ÇOK SAYGI DEĞER ÜYELERİMİZİN BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUKTAN SONRA BİRBİRİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATARAK AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL VE ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SORUNUN OLMAYACAĞINI MÜŞAHEDE ETTİK.
GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUMUZ PROGRAMLAR DA TEŞRİFLERİ İLE BİZLERİ ONURLADIRAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI SN. ATIF ALA, ESKIŞEHIR IL MILLI EĞITIM MÜDÜRÜM SN NECMİ ÖZEN,ESKIŞEHIR MAARİF MÜFETTİŞLERİ BASKANİ SN AYTEKİN GÜNDÜVER ,KÜTAHYA MAARİF MÜFETTİŞLERİ BASKANİ SN YUSUF KEMAL YALIMKILIC ,BİLECİK MAARİF MÜFETTİŞLERİ BASKANİ SN RAMAZAN GÖZEN,KONYA MAARİF MÜFETTİŞLERİ BASKANİ SN FERHAT ÇELİK,,MAARIF MÜFETTİŞ SN NIHAT KAHRAMAN AYDIN İLİ MAARİF MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANI SN. OKTAY DENİZ,MUĞLA MAARİF MÜFETTİŞLER BAŞKANI SN. SUAT GÜLLÜ,İZMİR MAARİF MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANI SN. KEMAL KOYUN,DENİZLİ MAARİF MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANI SN. MUSA DİNÇ,BALIKESİR MAARİF MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANI SN. BÜLENT BAYRAKTAR BURSA MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANIMIZ SN YAVUZ BAYAR, SAKARYA MAARIF MÜFETTİŞLERİ BASKANİ SN FUAT KARA ,UŞAK MAARİF MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANI SN. FATİH DEMİR,DERNEĞİMİZİN ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARI SN. MUSTAFA AKDEMİR VE SN. SEBAHATTİN YILDIZ’A;
İZMİR,MANİSA,AYDIN,USAK,KUTAHYA,YALOVA,MUĞLA,DENİZLİ,BALIKESİR,BURSA,KOCAELİ,SAKARYA,ESKİŞEHİR, KONYA ,BILECIK, AFYON’ DA FAALİYET GÖSTERİP PROGRAMIMIZA İŞTİRAK EDEN REHABİLİTASYON MERKEZİ KURUCULARINA VE ÇOK DEĞERLİ ESKIŞEHIR IL TEMSİLCİMİZ SAYIN ALI YÜCE ,BURSA IL TEMSİLCİMİZ SAYIN AYDIN KOÇ VE AKIF AKYILDIZ IZMIR IL TEMSİLCİMİZ SAYIN BÜLENT KOÇ ‘A AYRICA ESKIŞEHIR ÖZEL EKİN BAŞAK ÖZEL EĞITIM VE REHABILITASYON MERKEZİ KURUCUSU SAYIN MEHMET TOPSAKAL BEY DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMALARINDAN DUYDUĞU MEMNUNİYET VE DERNEĞİMİZİN YAPMIS OLDUGU CALISAMALARA DESTEK VERMEK AMACIYLA DERNEK HESABIMIZA AKTARILMASI IÇIN 20.000 TL BAĞIŞ TAKDIM ETMESINDEN DOLAYI SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM.
ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATAN ÇOK KIYMETLİ DERNEK YÖNETİMİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.
SAMSUN/ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI OLMASI MÜNASEBETİ İLE,RAMAZAN PROGRAMLARINDAN DOLAYI ÇOK ARZU ETMESİNE RAĞMEN BİZİMLE BİRLİKTE OLAMAYAN,DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA ÇITASINI ÇOK YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINA İNANDIĞIMIZ BİR ÖNCEKİ DÖNEM GENEL BAŞKANIMIZ VE DERNEĞİMİZİN ONURSAL BAŞKANI SN. AHMET YILMAZ’A DA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ BORÇ BİLİRİM.
DERNEĞİMİZ,SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN DESTEĞİ İLE,BUNDAN SONRAKİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTILARINI TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE YAPMA KARARI ALMIŞTIR.
BAHSE KONU TOPLANTILARI İCRA EDERKEN,TÜM ÜYELERİMİZİN HAKKININ,HUKUKUNUN KORUNMASININ YANINDA,BİR TARAFTANDA ÖZ ELEŞTİRİ YAPARAK,VARSA EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYARAK,NE KADAR KUTSAL BİR İŞ YAPTIĞIMIZIN VE NE KADAR BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATTIĞIMIZIN FARKINDALIĞINI SAĞLAMAK İÇİN ÇABA SARFEDECEĞİMİZİNDE BİLİNMESİNİ İSTERİM.
BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE;
DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAYAN,BUNDAN SONRA Kİ ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAYACAK OLAN TÜM ÜYELERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNARKEN;
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN YANI SIRA GÜCÜMÜZÜN,ÜYE SAYIMIZLA ORANTILI OLDUĞUNU HATIRLATIR,TÜM ÇALIŞMALARIMIZIN SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLERİM.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ ADINA;
YUNUS KILIÇ
GENEL BAŞKAN

İZMİR BÖLGE İFTAR VE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

İZMİR BÖLGE İFTAR VE TOPLANTIMIZ

Özel Özel Eğitim Kurumları Olarak düzenlediğimiz programda;
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanımız Sayın Atıf Ala,Aydın Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Oktay Deniz,Muğla Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Suat Güllü,İzmir Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Kemal Koyun,Denizli Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Musa Dinç,Balıkesir Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Bülent Bayraktar, Uşak Maarif Müfettişler Kurulu Başkanımız Fatih Demir,Dernek Genel Başkanımız Yunus Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri,İzmir,Manisa,Aydın,Muğla,Denizli ve Balıkesir de bulunan Rehabilitasyon Merkezleri Kurucuları ve çevre illerden gelen Milli Eğitim Bürokratlarımız ile biraraya geldik.
Programın hazırlanmasında emeği büyük olan İzmir İl Temsilcimiz Bülent Koç Beyede ayrıca teşekkür ediyoruz

BURSA BÖLGE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak düzenlediğimiz Bursa Bölge İftar ve Toplantımıza Milli Eğitim Bakanlığı Aydın Maarif Müfettişleri Başkanımız Oktay Deniz,Bursa Maarif Müfettişleri Başkanımız Yavuz Bayar,Sakarya Maarif Müfettişleri Başkanı Fuat Kara ,Dernek Genel BaşkanıMız Yunus Kılıç ve Yönetim Kurulu,Bursa ,Kocaeli ve sakaryada bulunan Rehabilitasyon Merkezi kurucuları katıldı.

Programın düzenlenmesinde büyük katkıları olan İl Temsilcimiz Aydın Koç ile Akif Akyıldız Bey’ e teşekkür ediyoruz

 

Sayın TOPSAKAL’dan DERNEĞİMİZE 20.000 TL BAĞIŞ

Özel Ekin Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Sayın Mehmet Topsakal Bey Derneğimizin çalışmalarından duyduğu memnuniyet ve derneğimizin yapmış olduğu çalışmalara destek vermek amacıyla Genel Başkanımız Yunus Kılıç Bey ve Yönetim Kurulu üyelerimizden  Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Tan Bey, Umut Başoğlu Bey ve Zuhal Karaçuha Hanım’a dernek hesabımıza aktarılması için  20.000 TL Bağış takdim etti.

Kendilerine teşekkür ediyor,çalışmalarında başarılar diliyoruz

ESKİŞEHİR BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

DERNEĞİMİZ SEKTÖRÜMÜZ KURUCULARI İLE TEFTİŞ KURULU ÜST DÜZEY BÜROKRATLARINI ESKİŞEHİR BÖLGE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GETİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala Bey,Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürümüz Necmi Özen,Eskişehir Maarif Müfettişleri Başkanı Aytekin Gündüver,Kütahya Maarif Müfettişleri Başkanı Yusuf Kemal Yalımkılıç,Bilecik Maarif Müfettişleri Başkanı Ramazan Gözen,Kanya Maarif Müfettişleri Başkanı Ferhat Çelik,Aydın Maarif Müfettişleri Başkanı Oktaş Deniz,Dernek Genel Başkanımız Yunus Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Eskişehir ve çevre illeriden gelen Rehabilitasyon Merkezi kurucuları ile Eskişehir Bölge Toplantısı ve İftar yapıldı

Hayallere engel konulmaz

 

İnsanoğlu dünyaya geldiği andan vefatına kadar sınav içerisindedir. Her bireyin farklı sınavları vardır; biri parasıyla sınava tabi olurken bir başkası fakirlikle sınav verir. Bir diğeri ailesiyle bir başkası ise farklı bir konuda sınava tabi olur. Hayat denen maraton sınavla başlar, sınavla biter.

 

Kısa bir girişin ardından asıl konumuza gelelim. Kimi insan doğuştan görme engelli, kimi duyma, kimi konuşma, kimi yürüme… Bunları çoğaltabiliriz. Peki vücudun bir uzvunun işlevini yitirmesi sizce engel midir? Her ne kadar bu kardeşlerimiz “engelli” olarak tanımlansa da birçok engelli kardeşimizin farklı alanlarda başarılarına şahit oldum. Fiziki olarak engelli olmamız hedeflerimize ve hayallerimize engel teşkil edemez. Görme engelli biri günümüz dünyasının nimetlerinden istifade ederek birçok işini çok rahat yapabilir. Bedensel engelli biri kendini farklı konularda geliştirebilir. Bedenen engelli olmak geleceğe umutla bakmamıza engel olamaz.

 

Bundan yıllar önce farklı zaman dilimlerinde iki görme engelli ile tanıştım. Birincisi ailesi tarafından adeta bebek gibi yetiştirilirken, diğeri ise engeline takılmadan kendine hedefler koymuştu. İlkinin annesi vefat edince deyim yerindeyse kendisi de öldü. Artık yol göstericisi, eli, ayağı, gözü yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu, akşama kadar bir koltukta oturur, bir başkasından gelecek yardımı beklerdi. Bir müddet yakınlarının yanında yaşama tutulmaya çalışan bu kişi hayatın gerçeklerini adeta 20 yaşından sonra görmeye başladı. Birkaç sene sonra da vefat etti ve annesine kavuştu. Engeline takılmadan hedefleri için yürüyen görme engelli kardeşimiz ise çalışmalarının karşılığını aldı devlet memuru olarak yoluna devam etti. Hiçbir engeli olmayan biriyle hayatını birleştirdi ve mutlu bir aile reisi oldu.

 

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela, yürüme engelli Franklin Roossevelt azimle çalışarak ABD’nin 32’nci başkanı olmuştur. ALS hastası Stephen Hawking, birçok bilimsel çalışmada imzası olan önemli bir bilim adamıdır. Görme engelliler için önemli bir buluş gerçekleştiren Louis Braille, Braille alfabesini keşfetmiş ve kendisinden sonraki görme engellilerin hayatını kolaylaştırmıştır. Ampulün babası Edison’un işitme engelli olduğunu çoğumuz bilmez ama bu engel onun için azimden başka bir şeye neden olmamıştır. 38 yaşında gözlerini kaybeden Cemil Meriç kaleme aldığı yazılarla hâlâ en çok okunan Türk yazarların başında gelmektedir. Hemşerimiz MitatEnç’in de hukuk fakültesinde okurken gözlerini kaybettiğini biliyor musunuz? Gözlerini kaybeden Enç, buna rağmen hayattan kopmamış ve yurtdışında aldığı eğitimlerin ardından Ankara, Gazi ve Bilkent üniversitelerinin eğitim fakültelerinin kuruculuğunu yapmıştır. Siyasetçiler Lokman Ayva ve Şafak Payev de siyasette öne çıkmıştır. Yine görme engelli Eşref Armağan resimleriyle ün yapmıştır.

 

Başarı yolunda engel tanımayan yüzlerce insan olduğu gibi “engelim kaderim” diyerek adım atmaktan imtina eden insanlarda bulunmaktadır. Burada aile faktörü öne çıkmakta ve bu insanların geleceğe olumlu ya da olumsuz bakışlarında aileler çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Örneklerle anlattığımız farklı meslek gruplarından insanların aileleri onlara acısa, her işlerini yaparak onlara en büyük kötülüğü yapsalardı bugün isimlerinden haberdar olamayacaktık.

 

Bana göre engel insanın önüne koyduğu benttir. O bent herhangi bir bedensel engeli olmayanlar için de geçerlidir. Beyin sağlamsa gerisi engel değildir. Bu uzvumuzu sağlıklı kullanmamız halinde engelleri çok kolay aşabiliriz.

 

Engelleri aşmak da engellere takılmakta bizim elimizdedir.

Yener Doğruer

MEB BAKANI İLE GÖRÜŞME !!!

 

Konu: Ziyaret                                                                                                                         01.12.2011

                                                                    Sayın

                                                                                   Üyemiz 

             Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER 30.11.2011 günü saat 16:30 da derneğimizce ziyaret edilmiştir.

             Bu ziyarette Sayın Bakana sorunlarımızı içeren bir dosya takdim edilmiş, dosya içeriğinde de yer alan personel ihtiyacı, ücret artışı, RAM larla ilgili sorunlar, servis araçlarımıza ayrıcalık tanınması, ücretsiz öğrenci kontenjanı uygulamasının kaldırılması yanında, haksız bulduğumuz soruşturma konuları ve yargı süreçleri ile ilgili olarak  görüş alışverişinde bulunulmuştur.

             Derneğimizin sorunlarının değerlendirileceğini ifade eden Sayın Bakan, aciliyet arz eden öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak bu toplantıda hazır bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet KÜÇÜK’e  gerekli çalışmanın yapılması  talimatını  vermiştir.

             Sayın Bakana belirtilen konuda (kurs açılması) açıklama yapma arzumuzun olduğunu belirttiğimizde, duyuru yapabileceğimizi ayrıca  siz değerli üyelerimize derneğimizin vasıtasıyla sevgi ve başarı dileklerinin  de iletilmesini ifade etmiştir.

             Sayın Bakanın  derneğimize, dolayısıyla kurumlarımıza yaklaşımlarından fevkalade memnun kalındığını ifade ederken, siz değerli arkadaşlarıma  bu vesile ile en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                          Mustafa AKDEMİR                                                                                                                           Genel Başkan